Historie

  • 1998

Vznik projekční kanceláře Ing. Ladislava Trčky založením živnosti na projektovou činnost ve výstavbě. Od začátku působnosti se firma orientovala na komplexní projekční řešení v oblasti technických zařízení budov – vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, rozvody plynů a potrubních inženýrských sítí technické infrastruktury.

  • 2000

Nabídka služeb byla rozšířena o inženýrskou činnost ve výstavbě spočívající v zajištění stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro jednotlivé fáze stavebního řízení. Dále začal být poskytován technický dozor investora a poradenská činnost v oblasti hydraulického vyvažování potrubních systémů metodou TA včetně samotného zaregulování.

  • 2002

Rozšíření nabídky služeb v oblasti projektování o vodní stavby - vodovodní řady a kanalizační stoky, čerpací stanice podzemních vod, čistírny odpadních vod, atd.

  • 2003

Autorizace pro obor vodohospodářských staveb, specializace stavby zdravotnětechnické a pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení.

  • 2004

Autorizace pro obor technologická zařízení staveb.

  • současnost

Firma nadále poskytuje projekční a inženýrskou činnost v oblasti technických zařízení budov, technologických zařízeních staveb a trubní technické infrastruktury. Nabídku činností doplnila o provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Firma působí na celém území Česká republiky. Oprávnění pro činnost v zahraničí firma nevlastní.

Firma má sjednáno pojištění u několika pojišťoven na celkovou škodu způsobenou svou činností až do výše 1.000.000,- Kč.

Pro provádění výše uvedených činností má firma uděleno několik oprávnění. Profesní vědomosti jsou neustále prohlubovány dalším vzděláváním. Více informací zde.

Pro zajištění nabízených služeb jsme kompletně technicky vybaveni - zpracovaní zakázek na PC s digitálním či tištěným výstupem, barevný tisk až do formátu A1+, skenování podkladů A4, digitální fotografie a filmový záznam, zařízení pro laserové měření vzdáleností, nivelační přístroj pro měření výšek, přístroj CBIII pro hydraulické vyvažování potrubních sítí metodou TA Balance. Pro provoz vodovodů a kanalizací má firma vytvořené zázemí v dílenských a skladovacích prostorách.