Projekce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

V oboru Technická zařízení budov nabízíme zpracování projektů:

 • vytápění
 • vzduchotechniky
 • plynoinstalace
 • zdravotechniky (tzn. vnitřního vodovodu a kanalizace)
 • solárních systémů
 • systémy s tepelnými čerpadly

V oboru Technologická zařízení staveb nabízíme zpracování projektů:

 • kotelen všech kategorií a paliv
 • zdroje chladu pro klimatizaci či výrobní technologii
 • kompresorové stanice
 • zdroje čistých a vysoce čistých vod
 • rozvody technických plynů (kyslík, dusík, zemní plyn, atd.)
 • systémy s tepelnými čerpadly
 • předávací (výměníkové) stanice
 • rozvody páry a kondenzátu

V oboru Vodních staveb nabízíme zpracování projektů:

 • malé a střední čistírny odpadních vod (cca do 100 EO)
 • čerpací stanice podzemních vod
 • vystrojení vodárenských zařízení
 • vodovodní řady a kanalizační stoky splaškových a dešťových vod

V oboru Technické infrastruktury nabízíme zpracování projektů:

 • inženýrské sítě pro malé a středně velké lokality (vodovod, kanalizaci, plynovod)
 • přípojky k jednotlivým výše uvedeným sítím