Provoz vodovodů a kanalizací

V rámci této činnosti je prováděn provoz vodovodu pro veřejnou potřebu obce Střítež nad Bečvou (cca 800 zásobených obyvatel). Činnost je prováděna formou odpovědného zástupce provozovatele - obce.
V rámci této činnosti je zajištěna administrativa dle požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích a vlastní provoz vodovodu.

V rámci těchto činností je možné pro objednatele zajistit odbornou pomoc a technologický dozor při provozování vodohospodářského majetku, která spočívá v těchto činnostech:

  • vedení technicko-provozní dokumentace související s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV (majetková a provozní evidence, provozní deník, hlášení nadřízeným orgánům, atd.)
  • sestavení cenové kalkulace vodného a stočného, a jejich vyúčtování
  • zpracování plánů kontroly jakosti pitných a odpadních vod a zajištění jejich odběrů a rozborů
  • zpracování plánu obnovy vodovodů a kanalizací
  • účast při kontrolách orgánů státní správy
  • další činnosti vyplývající z legislativních předpisů pro provoz vodovodů a kanalizací